Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Přípravný kurz pro zkoušku a zkoušku opakovanou po 5 letech z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Cílová skupina:

Osoby, které se připravují ke složení:

 • zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP, v.v.i.),
 • zkoušky opakované po 5 letech z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „opakovaná zkouška“) u subjektu akreditovaného MPSV (VÚBP. v.v.i.).

Termín:

Na základě této přihlášky Vám bude potvrzeno zařazení do kurzu.
Závaznou přihlášku je možno zrušit nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu, v pozdějším termínu bude účtován storno poplatek ve výši 3000 Kč + 21 % DPH.
Uskutečnění kurzu je podmíněno dostatečným počtem přihlášených zájemců.

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat zkoušku:

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii) min. středoškolské s maturitou,
 • potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), min. 3 roky nebo v délce 1 roku v případě získání vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP.
  Za odbornou praxi se považuje doba činnosti v oboru stavebnictví vykonávaná při přípravě anebo provádění staveb, jejich změn údržby anebo odstraňování.
  Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.

Vstupní předpoklady na kurz pro žadatele, kteří chtějí následně skládat opakovanou zkoušku:

 • kopie osvědčení (nebo úředně ověřenou kopii) o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Osvědčení musí být v den konání opakované zkoušky ještě platné.
  MPSV netoleruje překročení pětileté platnosti ani o jeden den! Tzn. osvědčení vydané např. 1.2.2009 je platné do 1.2.2014.
 • potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), v délce nejméně 36 měsíců za uplynulých 5 let.
  Za odbornou praxi se považuje doba činnosti v oboru stavebnictví vykonávaná při přípravě anebo provádění staveb, jejich změn údržby anebo odstraňování.
  Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.

Účastníci obdrží:

 • pokyny ke kurzu
 • studijní materiály (sylaby) k jednotlivým přednáškám
 • doporučenou literaturu
 • přehled platných právních a ostatních předpisů BOZP k zajišťování úkolů k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Rozsah:

 • třídenní intenzivní přípravný kurz
 • přednášky se konají v době od 9:00 do 15:45 hod.
 • opakování se uskuteční poslední den kurzu v době od 12:45 do 15:45 hod.

Cena:
5900 Kč + 21 % DPH (7139 včetně DPH)

Forma úhrady:
Na základě zaslané přihlášky a následně doručení požadovaných dokladů ke splnění vstupních předpokladů na kurz Vám bude e-mailem potvrzeno zařazení do kurzu a poštou zaslána faktura k úhradě kurzu.

Místo konání:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Zdenka Opletalová, tel.: 221 015 894, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Na kurz stačí požadované doklady zaslat oskenované e-mailem.
 • Vstupní předpoklady na kurz jsou shodné s požadavky na žadatele o účast na zkoušce, popř. opakované zkoušce.
 • Po dohodě s administrátorkou kurzu je možno využít zaslané doklady následně ke zkoušce, popř. opakované zkoušce.
 • Zkouška, popř., opakovaná zkouška pořádaná akreditovaným subjektem (VÚBP., v.v.i.), bude následovat po ukončení kurzu.
 • Zkouška, popř., opakovaná zkouška není součástí kurzu, na zkoušku, popř. opakovanou zkoušku je nutno podat písemnou přihlášku.
 • Podrobné informace ke zkoušce, příp. opakované zkoušce (termíny, přihlášky, vstupní předpoklady žadatele, vzor praxe atd.) naleznete na naší webové stránce Koordinátor BOZP na staveništi.

Osnova a časový plán přípravného kurzu:

1 vyučovací hodina = 45 minut

1. den
9:00 – 12:00

Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a práva a povinnosti odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v BOZP

 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb.
 • Zákon č. 251/2005 Sb.
 • Zákon č. 258/2000 Sb.
 • Zákon č. 174/1968 Sb.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
 • Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Technologie provádění staveb a související činnosti, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, dočasné stavební konstrukce
 • NV č. 591/2006 Sb.
 • NV č. 362/2005 Sb.
 • ČSN 73 8101
2. den
9:00 – 12:00 Seznámení s riziky při stavebních pracích, průběh výstavby, povinnosti vybraných účastníků stavby, požadavky na bezpečný provoz strojů
 • Povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby podle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související předpisy (vyhláška č. 146/2008 Sb., vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, obsah a formální náležitosti, způsob zpracování plánu, praktické zajištění BOZP na staveništích. Případové situace, diskuse a práce v týmu
 • Legislativa ke koordinátorovi a plánu
 • Zákon č. 133/1985, Sb.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.
 • ČSN EN ISO 12480-1
3. den
9:00 – 10:30 Požadavky na pracoviště, rizikové faktory pracovního prostředí, osobní ochranné pracovní prostředky
 • NV č. 101/2005 Sb.
 • NV č. 11/2002)
 • NV č. 361/2007 Sb.
 • NV č. 495/2001 Sb.
10:30 – 12:00 Základní nástroje komunikace
12:00 – 12:45 Přestávka na oběd
12:45 – 15:45 Diskuse a shrnutí učiva

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz