Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „zkouška“)

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci: č.j.: 2011/2697 – 423
PDF icon Rozhodnutí o prodloužení akreditace: č.j.: 2014/3930 – 423/1

Odborný garant zkoušky:
Ing. Karel Škréta

Administrátorka zkoušky:
Ing. Zdenka Opletalová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 221 015 894

Termíny zkoušek

 • 23.2.2016 (termín plně obsazen)
 • 25.2.2016 (termín plně obsazen)
 • 24.5.2016 (termín plně obsazen)
 • 26.5.2016

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Zkoušku může vykonat každý žadatel, který:

 • podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce
  K přihlášce ke zkoušce je nutné doložit tyto doklady(dle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (nebo úředně ověřenou kopii) min. středoškolské s maturitou,
  • potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), min. 3 roky nebo v délce 1 roku v případě získání vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP.
   Za odbornou praxi se považuje doba činnosti v oboru stavebnictví vykonávaná při přípravě anebo provádění staveb, jejich změn údržby anebo odstraňování.
   Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.
  Pokud zašlete pouze kopie, originály výše uváděných dokladů administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná se zaslanými kopiemi. Bez doložení těchto dokladů se nemůžete zkoušky zúčastnit.
 • uhradil poplatek za vykonání zkoušky
 • předložil písemnou práci – plán BOZP dle stanovených požadavků, a tato práce byla hodnotitelem doporučena k obhajobě

B. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 213.

2. Program zkoušky

 • Ověření dokladů:
  • ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti)
  • ověření dokladů o praxi a vzdělání zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce (pokud jste doložili k přihlášce pouze kopie, na zkoušku přineste k nahlédnutí originály výše uváděných dokladů a administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná originály se zaslanými kopiemi)
 • Zahájení zkoušky (8.00 hod.)
 • Písemná část zkoušky – test:
  • skládá se z 50 otázek
  • každá otázka má jen jedno správné řešení
  • v testu se můžete dopustit nejvýše 5 chyb
 • Přestávka
 • Ústní část zkoušky:
  • ústní pohovor k jedné vylosované otázce, která se skládá z 5 podotázek
  • obhajoba písemné práce – plánu BOZP

3. Organizace zkoušky

Administrátorka zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a po kontrole správnosti zaslaných dokladů ke zkoušce (viz bod A: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce se zadáním minimálních požadavků na zpracování písemné práce – plánu BOZP. Uchazeč zašle administrátorce projektu vypracovanou písemnou práci – plán BOZP, nejpozději 10 pracovních dnů před termínem zkoušky (rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání) v tištěné podobě, bez jejího zpracování a doporučení k obhajobě hodnotitelem nebude možné zkoušku absolvovat!

PDF icon Minimalni požadavky na zpracovani plánu BOZP

PDF icon Soubor otázek k ústní části zkoušky

PDF icon Případové situace k ústní části zkoušky – podotázka c)

PDF icon Formulář k případovým situacím pro odpovědi uchazeče na podotázku c)

PDF icon Soubor otázek k písemné části

PDF icon Zkušební řád

PDF icon Vzor odborné praxe

Zveřejněné materiály je třeba chápat jako studijní.

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ KE ZKOUŠCE

1. Přihlašování ke zkoušce – řádný termín

Přihlášku ke zkoušce v řádném termínu podává žadatel na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška na zkoušku

Žadatel se může zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky na zkoušku, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.

Před písemným podáním přihlášky na zkoušku zašlete přihlášku, včetně příloh (viz bod A: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe) v elektronické podobě administrátorce zkoušky k předběžnému ověření správnosti dokladů.

Vyplněním přihlášky ke zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.
Přihláška ke zkoušce musí být organizátorovi zkoušky doručena nejpozději 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.
Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín zkoušky je max. 6.
Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín zkoušky.

2. Přihláška k opravné zkoušce

Přihlášku k opravné zkoušce podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška na opravnou zkoušku

Uchazeč se může opravné zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky na opravnou zkoušku, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.

Vyplněním přihlášky k opravné zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opravné zkoušky.
Termín opravné zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí zkoušky nevyhověl. V případě neúspěšné obhajoby písemné práce opakuje celou ústní část zkoušky.

D. CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA ZKOUŠKU

Úhrada nákladů za vykonání zkoušky (písemná a ústní část) ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí 6000 Kč + 21 % DPH.

Poplatek za vykonání opravné zkoušky činí:

 • v případě písemné části 3500 Kč + 21 % DPH
 • v případě ústního pohovoru 3500 Kč + 21 % DPH

Úhrada zkoušky se provádí bezhotovostně, každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI ZKOUŠKY

 • Zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem zkoušky.
 • Zkouška je neveřejná.
 • Přihlášení uchazeči jsou ke zkoušce zváni formou pozvánky.
 • Pro zkoušku je stanoven Zkušební řád.
 • Zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.
 • Uchazeč, který obě části zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou zkušební komise ihned po vykonání té části zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Zároveň je poučen o možnosti podat přihlášku k opravné zkoušce.
 • Uchazeč, který byl v obou nebo v jedné z částí zkoušky hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.) PDF icon Žádost o přezkoumání postupu OZK.
 • Postup při podání stížnosti či odvolání:
  • Stížnost či námitka proti postupu OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s postupem OZK podá do 15 dnů od zkoušky písemně stížnost či námitku.
   • Výsledek přezkoumání stížnosti držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu OZK.
  • Odvolání proti rozhodnutí OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s rozhodnutím OZK, podá do 15 dnů od zkoušky písemně odvolání.
   • Výsledek řízení o odvolání držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odvolání proti rozhodnutí OZK

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz