Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi - opakovaná po 5 letech

Zkouška opakovaná po 5 letech z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „opakovaná zkouška“)

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci: č.j.: 2011/2697 – 423
PDF icon Rozhodnutí o prodloužení akreditace: č.j.: 2014/3930 – 423/1

Odborný garant zkoušky:
Ing. Karel Škréta

Administrátorka zkoušky:
Ing. Zdenka Opletalová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 221 015 894

Termíny zkoušek

 • 23.2.2016 (termín plně obsazen)
 • 25.2.2016 (termín plně obsazen)
 • 24.5.2016 (termín plně obsazen)
 • 26.5.2016

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Opakovanou zkoušku může vykonat každý žadatel, který:

 • podal řádně vyplněnou přihlášku na opakovanou zkoušku
  K přihlášce na opakovanou zkoušku je nutné doložit tyto doklady:
  • kopii osvědčení (nebo úředně ověřenou kopii) o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   Osvědčení musí být v den konání opakované zkoušky ještě platné.
   MPSV netoleruje překročení pětileté platnosti ani o jeden den! Tzn. osvědčení vydané např. 1.2.2009 je platné do 1.2.2014.
  • potvrzení o délce odborné praxe (originál nebo úředně ověřenou kopii, příp. kopii), v délce nejméně 36 měsíců za uplynulých 5 let..
   Za odbornou praxi se považuje doba činnosti v oboru stavebnictví vykonávaná při přípravě anebo provádění staveb, jejich změn údržby anebo odstraňování.
   Potvrzení vydává, buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje.
  Pokud zašlete pouze kopie, originály výše uváděných dokladů administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná se zaslanými kopiemi. Bez doložení těchto dokladů se nemůžete zkoušky zúčastnit.
 • uhradil poplatek za vykonání opakované zkoušky
 • předložil písemnou práci – plán BOZP dle stanovených požadavků, který uchazeč již v rámci 5 let své praxe koordinátora BOZP na staveništi zpracoval, a tento plán BOZP byl hodnotitelem doporučen k obhajobě

B. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání opakované zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 213.

2. Program opakované zkoušky

 • Ověření dokladů:
  • ověření totožnosti uchazeče (průkaz totožnosti)
  • ověření osvědčení v dané odborné způsobilosti a dokladu o praxi zaslaných současně s přihláškou k opakované zkoušce (pokud jste doložili k přihlášce pouze kopie, na opakovanou zkoušku přineste k nahlédnutí originály výše uváděných dokladů a administrátorka zkoušky před zahájením zkoušky porovná originály se zaslanými kopiemi)
 • Zahájení opakované zkoušky (8.00 hod.)
 • Písemná část opakované zkoušky – test:
  • skládá se z 50 otázek
  • každá otázka má jen jedno správné řešení
  • v testu se můžete dopustit nejvýše 5 chyb
 • Přestávka
 • Ústní část opakované zkoušky:
  • odborný pohovor nad plánem BOZP (písemnou prací), který uchazeč již v rámci 5 let své praxe koordinátora BOZP na staveništi zpracoval, a tento plán BOZP byl hodnotitelem doporučen k obhajobě (součástí ústní části opakované zkoušky již není losování otázek a odpovědí na ně)

3. Organizace opakované zkoušky

Administrátorka opakované zkoušky na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a po kontrole správnosti zaslaných dokladů k opakované zkoušce (viz bod A: osvědčení, potvrzení o délce odborné praxe), žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku k opakované zkoušce se zadáním minimálních požadavků na zpracování písemné práce – plánu BOZP. Uchazeč zašle administrátorce projektu vypracovanou písemnou práci – plán BOZP, nejpozději 10 pracovních dnů před termínem opakované zkoušky (rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání) v tištěné podobě, bez jejího zpracování a doporučení k obhajobě hodnotitelem nebude možné opakovanou zkoušku absolvovat!

PDF icon Minimalni požadavky na zpracovani plánu BOZP

PDF icon Soubor otázek k písemné části

PDF icon Zkušební řád

PDF icon Vzor odborné praxe

Zveřejněné materiály je třeba chápat jako studijní.

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ K OPAKOVANÉ ZKOUŠCE

1. Přihlašování k opakované zkoušce – řádný termín

Přihlášku k opakované zkoušce v řádném termínu podává žadatel na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška na opakovanou zkoušku

Žadatel se může opakované zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky na opakovanou zkoušku, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.

Před písemným podáním přihlášky na opakovanou zkoušku zašlete přihlášku, včetně příloh (viz bod A: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe) v elektronické podobě administrátorce zkoušky k předběžnému ověření správnosti dokladů.

Vyplněním přihlášky k opakované zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opakované zkoušky.
Přihláška k opakované zkoušce musí být organizátorovi zkoušky doručena nejpozději 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem opakované zkoušky.
Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín opakované zkoušky je max. 6.
Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín opakované zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání opakované zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín opakované zkoušky.

2. Přihláška k opravné opakované zkoušce

Přihlášku k opravné opakované zkoušce podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška na opravnou opakovanou zkoušku

Uchazeč se může opravné opakované zkoušky zúčastnit pouze na základě písemně podané přihlášky na opravnou opakovanou zkoušku, kterou zasílá na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.

Vyplněním přihlášky k opravné opakované zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opravné opakované zkoušky.
Termín opravné opakované zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné opakované zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí opakované zkoušky nevyhověl.
Pokud uchazeč ke dni konání opravné opakované zkoušky nemá platné osvědčení v dané odborné způsobilosti, je na něj pohlíženo již jako na nového uchazeče o zkoušku.

D. CENA ZKOUŠKY A ÚHRADA POPLATKU ZA OPAKOVANOU ZKOUŠKU

Úhrada nákladů za vykonání opakované zkoušky (písemná a ústní část) ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí 5500 Kč + 21 % DPH.

Poplatek za vykonání opravné opakované zkoušky činí:

 • v případě písemné části 3500 Kč + 21 % DPH
 • v případě ústního pohovoru 3500 Kč + 21 % DPH

Úhrada opakované zkoušky se provádí bezhotovostně, každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI OPAKOVANÉ ZKOUŠKY

 • Opakovaná zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem zkoušky.
 • Opakovaná zkouška je neveřejná.
 • Přihlášení uchazeči jsou k opakované zkoušce zváni formou pozvánky.
 • Pro opakovanou zkoušku je stanoven Zkušební řád.
 • Opakovaná zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, opakovanou zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání opakované zkoušky.
 • Uchazeč, který obě části opakované zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé opakované zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou zkušební komise ihned po vykonání té části opakované zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 pracovních dnů po vykonání opakované zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Zároveň je poučen o možnosti podat přihlášku k opravné opakované zkoušce.
 • Uchazeč, který byl v obou nebo v jedné z částí opakované zkoušky hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.) PDF icon Žádost o přezkoumání postupu OZK.
 • Postup při podání stížnosti či odvolání:
  • Stížnost či námitka proti postupu OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s postupem OZK, podá do 15 dnů od opakované zkoušky písemně stížnost či námitku.
   • Výsledek přezkoumání stížnosti držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení žádosti o přezkoumání postupu OZK.
  • Odvolání proti rozhodnutí OZK
   • Neúspěšný uchazeč, který nesouhlasí s rozhodnutím OZK, podá do 15 dnů od opakované zkoušky písemně odvolání.
   • Výsledek řízení o odvolání držitel akreditace zašle uchazeči písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odvolání proti rozhodnutí OZK

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz