Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Profil

60 LET PRO VAŠI BEZPEČNOST A ZDRAVÍ

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Účelem zřízení VÚBP, v.v.i., je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.

Budova VÚBP - pohled z ulicePředmětem hlavní činnosti VÚBP, v.v.i., je vědecký výzkum, ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života.

VÚBP, v.v.i., se zabývá také operačním výzkumem, tj. monitorováním stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržováním dat a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VÚBP, v.v.i., plní funkci analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmětem další činnosti VÚBP, v.v.i., je rozvoj a provoz faktografických, bibliografických a zpravodajských informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti normalizace, posuzování shody a certifikace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ve výše uvedených oblastech může instituce provádět i odborně publikační a obchodní činnost.

Další činnost je vykonávána za podmínek daných zákonem o veřejných výzkumných institucích.

Předmětem jiné činnosti VÚBP, v.v.i., jsou činnosti navazující na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy a poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných a osvětových akcí. Rozsah a podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných institucích.

Svou činností VÚBP, v.v.i., přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.
Uvedené aktivity VÚBP, v.v.i., realizuje:
• sledováním a předvídáním trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• komplexním a systémovým přístupem
• kvalitou služeb a produktů.

Koncepce činnosti VÚBP, v.v.i., vychází ze systémového pojetí prevence ohrožení zdraví a životů lidí i ohrožení životního prostředí a majetku v důsledku ekonomických (pracovních) aktivit. VÚBP, v.v.i., se zaměřuje především na podporu systémových změn a lze konstatovat, že tuto oblast koncepčně, metodicky i aplikačně pokrývá komplexně. Z toho vyplývá i široká podpora plnění úkolů orgánů státní správy na úseku bezpečnosti práce, a to zejména v oblasti vytváření a přezkušování státní politiky v souladu s Úmluvou č. 155/1981 ILO. Významným faktorem činnosti VÚBP, v.v.i., je naplňování požadavků EU v oblasti BOZP. Proto VÚBP, v.v.i., rozšiřuje a prohlubuje i činnost technické normalizace, zkušebnictví a certifikace se zaměřením na posuzování shody osobních ochranných prostředků.

Stanovené koncepci činnosti ústavu odpovídá i jeho organizační struktura.
Ústav v rámci profesionálně poskytovaných služeb již šest desítek let zajišťuje:

  • analýzy rizik pracovních podmínek (hodnocení množství a expozice biologických, chemických a fyzikálních faktorů v pracovním prostředí)
  • poskytování odborné poradenské péče v otázkách ochrany a podpory zdraví a pohody zaměstnanců při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, řešení pracovně fyziologické, psychologické, ergonomické a hygienické problematiky a organizaci první pomoci v podniku
  • zjišťování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav a pracovní pohodu zaměstnanců
  • spoluúčast na výchově a výcviku v oblasti ochrany a podpory zdraví zaměstnanců, včetně cílené rehabilitace a rekondice
  • analýzy zdravotního stavu pracovníků včetně pracovní úrazovosti, nemocnosti, výskytu nemocí z povolání a nemocí ovlivněných prací.

60 let Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz