Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR udělilo Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik).

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci - zkoušky OZ v prevenci rizik

Úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik je od 1.1.2007 podmínkou získání odborné způsobilosti podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Odborná způsobilost získaná podle právních předpisů platných před účinností zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje podle § 22 odst. 2 za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona, tj do 31.12.2011.

Počet úspěšně vykonaných zkoušek:
do roku 2012 - 382
v roce 2013 - 74
v roce 2014 - 69

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Odborný garant zkoušky:
Mgr. Václav Brabec

Administrátor projektu (asistentka):
Michaela Zemanová
kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494

Termíny zkoušek

Pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik stanoveny tyto termíny:

 • 30.3.2016 (termín plně obsazen)
 • 31.3.2016 (termín plně obsazen)
 • 14.4.2016 (termín plně obsazen)
 • 25.4.2016 (termín plně obsazen)
 • 26.4.2016 (termín plně obsazen)

Program:

 • Ověření dokladů zkušební komisí (totožnost a originál dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání)
 • Zahájení zkoušky
 • Písemný test
 • Přestávka
 • Ústní pohovory (včetně obhajoby písemné práce) - dle časového harmonogramu

Zahájení:
V 8:00 hod.

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik může vykonat každý uchazeč, který

 • podal řádně vyplněnou přihlášku ke zkoušce
 • splnil předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou
  • alespoň střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • požadovaná délka odborné praxe (minimálně 3 roky v oblasti BOZP)
 • uhradil poplatek za vykonání zkoušky
 • odevzdal písemnou práci.

B. INFORMACE O ZKOUŠCE

1. Místo konání zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 213.

2. Organizace zkoušky

Administrátorka projektu (asistentka) na základě přijaté závazné přihlášky (originál) a zaslaných dokladů dle § 10 odst. 1 písm. a, b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (originál potvrzení o praxi a kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání) žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku ke zkoušce se zadáním témat k písemné práci. Uchazeč zašle administrátorce projektu vypracovanou písemnou práci na vybrané téma nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením zkoušky, aby mohla být včas posouzena hodnotitelem písemné práce. Pokud uchazeč písemnou práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit.

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a předložit originál dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání a praxi pro účely ověření shody se stejnopisy těchto dokladů zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce.

PDF icon Přehled témat k vypracování písemné práce

PDF icon Soubor otázek k písemné části zkoušky

PDF icon Soubor otázek k ústní části zkoušky

PDF icon Soubor otázek k ústní části zkoušky - ilustrace

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ KE ZKOUŠCE

1. Přihlašování ke zkoušce – řádný termín

Přihlášku ke zkoušce v řádném termínu podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška ke zkoušce

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce lze doručit:

 • poštou na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., NIVOS, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
 • osobně do rukou administrátorky projektu - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, 4. poschodí, č. dveří 407.

Vyplněním přihlášky ke zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.

Přihláška ke zkoušce musí být organizátorovi zkoušky doručena nejpozději 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín zkoušky je max. 9.

Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín zkoušky.

2. Přihláška k opravné zkoušce

Přihlášku k opravné zkoušce podává uchazeč písemně, a to poštou nebo osobně do rukou administrátorky – viz kontaktní údaje v odst. C1.

PDF icon Přihláška k opravné zkoušce

Vyplněním přihlášky k opravné zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.

Termín opravné zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí zkoušky nevyhověl.

D. ÚHRADA NÁKLADŮ ZA ZKOUŠKU

Poplatek za vykonání zkoušky ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí 5000 Kč + 21 % DPH. (6050 Kč včetně DPH)

Poplatek za vykonání opravné zkoušky činí:

 • v případě písemné části 3000 Kč + 21 % DPH. (3630 Kč včetně DPH)
 • v případě ústního pohovoru 2000 Kč + 21 % DPH. (2420 Kč včetně DPH)

Úhrada zkoušky se provádí bezhotovostně nejpozději 7 dní před zahájením zkoušky. Každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI ZKOUŠKY

 • Zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem zkoušky.
 • Přihlášení uchazeči jsou ke zkoušce zváni formou písemné pozvánky.
 • Pro zkoušku je stanoven Zkušební řád.
 • Zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
 • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
 • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 (pěti) pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.
 • Uchazeč, který obě části zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou zkušební komise ihned po vykonání té části zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 (pěti) pracovních dnů po vykonání zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce. Zároveň je poučen o možnosti podat žádost k opakování zkoušky (opravná zkouška – viz odst. C2 Žádost o vykonání opravné zkoušky). Uchazeč, který byl v obou nebo v jedné z částí zkoušky hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.) žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku zkoušky.

Postup při vyřizování stížnosti na postup odborné zkušební komise

Uchazeč, který má pochybnosti o řádném průběhu zkoušky nebo o jejím výsledku, má možnost podat držiteli akreditace (VÚBP, v.v.i.) PDF icon Žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání podává uchazeč držiteli akreditace písemně nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení písemného sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky.

O výsledcích přezkoumávání bude vyhotoven protokol. Výsledek přezkoumání včetně návrhu opravných opatření bude uchazeči zaslán písemně do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení jeho žádosti o přezkoumání postupu OZK.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz