Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik - opakovaná zkouška po 5 letech

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR udělilo Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik).

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci - zkoušky OZ v prevenci rizik

Úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik je od 1.1.2007 podmínkou získání odborné způsobilosti podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Odborná způsobilost získaná podle právních předpisů platných před účinností zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se považuje podle § 22 odst. 2 za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona, tj do 31.12.2011.

Počet úspěšně vykonaných zkoušek:
do roku 2012 - 382
   v roce 2013 - 74
   v roce 2014 - 69

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Odborný garant zkoušky:
Mgr. Václav Brabec

Administrátor projektu (asistentka):
Michaela Zemanová
kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494

Termíny zkoušek

Pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik stanoveny tyto termíny:

  • 30.3.2016 (termín plně obsazen)
  • 31.3.2016 (termín plně obsazen)
  • 14.4.2016 (termín plně obsazen)
  • 25.4.2016 (termín plně obsazen)
  • 26.4.2016 (termín plně obsazen)

Program:

  • Ověření dokladů zkušební komisí (totožnost a originál platného osvědčení)
  • Zahájení zkoušky
  • Písemný test
  • Přestávka
  • Ústní pohovory - dle časového harmonogramu

Zahájení:
V 8:00 hod.

A. POŽADAVKY NA UCHAZEČE

Opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik může vykonat každý uchazeč, který

  • podal řádně vyplněnou přihlášku k opakované zkoušce
  • splnil předpoklady odborné způsobilosti:
    • fyzická osoba, která je držitelem platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo opakované zkoušce k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP. Osvědčení musí být v den konání opakované zkoušky platné.
    • potvrzená odborná praxe v délce 36 měsíců v uplynulých 5 letech. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém uchazeč zajišťoval úkoly v oblasti prevence rizik nebo činnosti v oblasti BOZP.
  • uhradil poplatek za vykonání zkoušky.

B. INFORMACE O OPAKOVANÉ ZKOUŠCE

1. Místo konání opakované zkoušky

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, 2. poschodí, č. dveří 213.

2. Organizace opakované zkoušky

Administrátorka projektu (asistentka) na základě přijaté přihlášky k opakované zkoušce (originál) a zaslaných dokladů (originál potvrzení o praxi a kopii platného osvědčení) žadatele zaregistruje a zašle mu pozvánku k opakované zkoušce.

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a předložit originál platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo opakované zkoušce k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP pro účely ověření shody.

PDF icon Soubor otázek k písemné části opakované zkoušky

PDF icon Soubor otázek k ústní části opakované zkoušky

PDF icon Soubor otázek k ústní části opakované zkoušky - ilustrace

C. PŘIHLAŠOVÁNÍ K OPAKOVANÉ ZKOUŠCE

1. Přihlašování k opakované zkoušce – řádný termín

Přihlášku k opakované zkoušce v řádném termínu podává uchazeč na předepsaném formuláři:

PDF icon Přihláška k opakované zkoušce

Vyplněnou přihlášku k opakované zkoušce lze doručit:

  • poštou na adresu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., NIVOS, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
  • osobně do rukou administrátorky projektu - Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1, 4. poschodí, č. dveří 407.

Vyplněním přihlášky k opakované zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání zkoušky.

Přihláška k opakované zkoušce musí být organizátorovi zkoušky doručena nejpozději 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Povolený počet uchazečů přijatých na jeden termín zkoušky je max. 9.

Držitel akreditace si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín opakované zkoušky v případě závažných, předem nepředvídatelných událostí vč. živelních, které by ve svém důsledku mohly narušit uspořádání opakované zkoušky. V takových případech budou uchazeči neprodleně kontaktováni a o vzniklé situaci informováni. Současně jim bude nabídnut nový termín opakované zkoušky.

2. Přihláška k opravné opakované zkoušce

Přihlášku k opravné opakované zkoušce podává uchazeč písemně, a to poštou nebo osobně do rukou administrátorky – viz kontaktní údaje v odst. C1.

PDF icon Přihláška k opravné opakované zkoušce

Vyplněním přihlášky k opravné opakované zkoušce a jejím odesláním držiteli akreditace (organizátorovi zkoušky) se uchazeč zavazuje uhradit náklady za vykonání opravné opakované zkoušky.

Termín opravné opakované zkoušky je předmětem oboustranné dohody mezi uchazečem a držitelem akreditace, uchazeč opakuje při opravné opakované zkoušce pouze tu část, v níž u předchozí opakované zkoušky nevyhověl.

D. ÚHRADA NÁKLADŮ ZA OPAKOVANOU ZKOUŠKU A ZA OPRAVNOU OPAKOVANOU ZKOUŠKU

Poplatek za vykonání opakované zkoušky ve stanoveném termínu pro jednu osobu činí 5000 Kč + 21 % DPH. (6050 Kč včetně DPH)

Poplatek za vykonání opravné opakované zkoušky činí:

  • v případě písemné části 3000 Kč + 21 % DPH. (3630 Kč včetně DPH)
  • v případě ústního pohovoru 2000 Kč + 21 % DPH. (2420 Kč včetně DPH)

Úhrada opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky se provádí bezhotovostně nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky. Každému uchazeči bude vystavena a zaslána faktura.

E. PROCESNÍ NÁLEŽITOSTI OPAKOVANÉ ZKOUŠKY

  • Opakovaná zkouška se koná v termínech vyhlášených organizátorem opakované zkoušky.
  • Přihlášení uchazeči jsou k opakované zkoušce zváni formou písemné pozvánky.
  • Pro opakovanou zkoušku je stanoven Zkušební řád.
  • Opakovaná zkouška a spojené organizační náležitosti probíhají podle programu uvedeného na pozvánce.
  • Hodnocení zkoušených osob probíhá v souladu se Zkušebním řádem.
  • Uchazeč, který uspěl současně v písemné části i při ústním pohovoru, opakovanou zkoušku vykonal. Takovému uchazeči bude držitelem akreditace vystaveno a do 5 (pěti) pracovních dnů odesláno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.
  • Uchazeč, který obě části opakované zkoušky nebo jednu její část vykonal s hodnocením „nevyhověl“, nevyhověl u celé opakované zkoušky. O této skutečnosti je žadatel informován předsedou odborné zkušební komise ihned po vykonání té části opakované zkoušky, v níž nevyhověl, a zároveň písemným vyrozuměním odeslaným do 5 (pěti) pracovních dnů po vykonání opakované zkoušky držitelem akreditace na adresu, kterou uchazeč uvede v přihlášce k opakované zkoušce. Zároveň je poučen o možnosti podat přihlášku k opravné opakované zkoušce (viz odst. C2 Přihláška k opravné opakované zkoušce). Uchazeč, který byl v obou nebo v jedné z částí opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky hodnocen výsledkem „nevyhověl“, má rovněž možnost podat držiteli akreditace (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.) žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky.

Postup při vyřizování stížnosti na postup odborné zkušební komise

Uchazeč, který má pochybnosti o řádném průběhu nebo o výsledku opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky, má možnost podat držiteli akreditace (VÚBP, v.v.i.) PDF icon Žádost o přezkoumání. Žádost o přezkoumání podává uchazeč držiteli akreditace písemně nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení písemného sdělení o neúspěšném vykonání opakované zkoušky nebo opravné opakované zkoušky.

O výsledcích přezkoumávání bude vyhotoven protokol. Výsledek přezkoumání včetně návrhu opravných opatření bude uchazeči zaslán písemně do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení jeho žádosti o přezkoumání postupu OZK.

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz