Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Literatura, informace

Doporučená literatura

Na tomto místě Vás chceme seznamovat s určitým výběrem informací z tohoto oboru. Tento výběr bude postupně doplňován. Údaje budou do konce roku 2015 aktualizovány.

Seznam doporučené literatury z distančního nadstavbového studia (viz. informace ze „Školení, přednášky“).

Další literatura:

Publikace z edice „Červená řada“ a „Modrá řada“ vydávané Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB-TU Ostrava (http://www.spbi.cz/?CenterContentExec=BooksList)

Adámková M. a kol.: Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných. Verlag Dashöfer, Praha 1996

Časopisy

Výběr časopisů, ve kterých jsou periodicky uveřejňovány články, které se týkající prevence závažných havárií, analýzy a hodnocení rizik, bezpečnosti a hygieny práce.

Tuzemské:

Bezpečnost a hygiena práce
112
Hygiena
CHEMagazín
Chemické listy
Inovace
Zpravodaj CO

Zahraniční:

American Industrial Hygiene Association Journal
Bezpečná práca
Loss Prevention Bulletin
Process Safety Progress
Profesional Safety
Safety and Health
Safety and Health at Work
Sicher ist Sicher
Sicherheitsingenier

Informatika, Internet

Pro úvod do světa chemické informatiky možno použít tyto knihy a články: Šilhánek J.: Úvod do chemické informatiky. Skriptum VŠCHT Praha, 1994
Šilhánek J., Novotná M.: Chemické informační zdroje v síti Internet. Chem.listy 89, 1-10, (1995)
Klán P.: Online databáze těšící se pozornosti chemiků. CHEMagazín 9, č.5, 40-41 (1999)
Klán P., Mindl J., Štědrý A., Rubešová E.: Chemická informatika – Úvod do používání Internetu. Ústav informatiky AV ČR, CHEMagazín, Česká společnost chemická, Univerzita Pardubice, 1999
Klán P., Mindl J.: Chemikálie online. CHEMagazín 9, č.6, 27-28 (1999)
Klán P., Jindřich J.: Databáze fyzikálních vlastností chemických látek. CHEMagazín 10, č.6, 21-22 (2000)
Horký J., Boček B.: Kde hledat a nacházet zdroje toxikologických informací o chemikáliích. CHEMagazín 11, č.1, 8-10 (2001)
Aktuální chemický adresář Webu. Chem.Listy 95, 453-460 (2001, číslo 7)

Adresy, kde lze najít další informace

AIChE (American Institute of Chemical Engineers) http://www.aiche.org

CCPS-AIChE (Center for Chemical Process Safety - American Institute of ChemicalEngineers) http://www.aiche.org/ccps

IChemE (Institution of Chemical Engineers) http://www.icheme.org

HSE (Health and Safety Executive) http://www.hse.gov.uk/index.htm

MAHB (Major Accident Hazards Bureau) https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva

TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO) http://www.tno.nl

IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) http://www.dguv.de/ifa/index.jsp

EPA (Environmental Protection Agency) http://www.epa.gov/

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) http://www.osha.gov/

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) http://www.oecd.org/

ILO (International Labour Office) http://www.ilo.org/

EDC (European Documentation Centre) http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm

EPSC (European Process Safety Centre) http://www.epsc.org

Další adresy:

V resortu životního prostředí jsou provozovány různé informační systémy, které se týkají i chemie. Dostupné jsou na adrese: http://www1.cenia.cz/www/informacni-systemy

Databáze

GESTIS – informační systém nebezpečných látek (German Social Accident Insurance): http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0

IRIS (Integrated Risk Information Systems) – databáze nebezpečných látek s toxikologickými daty, vyvinutá v U.S.EPA pro hodnocení zdravotního rizika při expozici uvedeným chemikáliím (více než 450 látek): http://www.epa.gov/iris/subst

Databáze na serveru NIST WebBook Chemi: NIST Standard Reference Database Number 69: http://webbook.nist.gov/chemistry

Databáze TOXNET - Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases, která množinu 16 databází: http://toxnet.nlm.nih.gov

Software s databází Chemical Reactivity Worksheet (CRW), verze 3.0.1 (2013), který umožňuje zjistit možné nebezpečné reakce při kontaktu chemických látek: http://response.restoration.noaa.gov/reactivityworksheet

Databáze CAMEO, která obsahuje údaje o chemických látkách a jejich reaktivitě: http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/response-tools/cameo-chemicals.html

Databáze EUROCHEM, která obsahuje informace z pohledu na bezpečné používání chemických látek: http://www.eurochem.cz/index.php?MN=Chemick%E9+l%E1tky&ProdID=00021B0608D7E8860002EC86

Databáze MatWeb, která poskytuje informace o materiálech (plasty, kovy, keramika, polovodiče, vlákna aj. materiály pro inženýrskou praxi): http://www.matweb.com

Databáze Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards se zaměřením na BOZP (expoziční limity, chemické a fyzikální vlastnosti a zdravotní rizika, ochrana a sanace): http://www.cdc.gov/niosh/docs/81-123

Školení, přednášky

Distanční nadstavbové vzdělávání „Specialista bezpečnosti práce“ (VÚBP)


Základní principy OECD pro prevenci, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích. Směrnice pro průmysl (včetně managementu a pracovníků) správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty

Jde o užitečný dokument, který napomáhá správním úřadům, průmyslu a obcím v celém světě připravit se a zabránit vzniku havárií spojených s přítomností nebezpečných látek následujících po technologických nebo přírodních pohromách stejně tak, jako při sabotážích.

Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v roce 2004
CD-ROM
cena 250 Kč + 20 % DPH

Následující text přebírá z publikace pouze úvod. Pokud máte o publikaci zájem, můžete si ji objednat na adrese: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., NIVOS, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, tel.: 221 015 889, fax: 224 210 494, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v e-shopu VÚBP v.v.i..

Úvod

Toto je druhé vydání Základních principů OECD. Je dostupné jednak jako vytištěný exemplář, jednak na webové stránce OECD. Oproti prvnímu vydání doznaly jak forma, tak obsah Základních principů řady změn. Toto vydání je rozděleno do pěti hlavních částí, které následují po úvodní kapitole. Těchto pěti částí se týká:

  • A. Prevence: včetně všech aspektů řízení, provozu a kontroly nebezpečného zařízení, od jeho projektu až po vyřazení z provozu a/nebo demolici.
  • B. Připravenost/zmírnění dopadů: zaměřeny na havarijní plánování, komunikaci s veřejností a územní plánování/umísťování zařízení.
  • C. Protihavarijní zásahy: týká se všech opatření přicházejících v úvahu, jakmile havárie vznikne nebo existuje její bezprostřední hrozba, včetně zmírnění negativních dopadů na zdraví, životní prostředí a majetek.
  • D. Následná činnost: vydávání zpráv, vyšetřování havárií a následná zdravotnická opatření.
  • E. „Zvláštní otázky“: doplňující pokyny týkající se problémů přeshraničních/mezinárodních a dopravy v souvislosti se stabilními zařízeními (tzn. s takovými zařízeními, která se podílejí na dopravě nebezpečných látek, jako jsou potrubí, přístavy, nákladová nádraží a jiné dopravní terminály).

(POZNÁMKA: Tento návod se vztahuje na všechna nebezpečná zařízení, bez ohledu na jejich velikost. Aby se však usnadnilo jeho použití v malých a středních podnicích, textový rámeček na konci kapitoly 1 zdůrazňuje určité body, které mohou mít pro tyto podniky a všechny, kteří s nimi spolupracují, zvláštní důležitost.)

Aby se čtenářům usnadnilo používání této publikace, je včleněno 5 příloh:

  • Vysvětlení použitých termínů (příloha I). Pro správné porozumění Základním principům je důležité seznámit se s touto přílohou. Avšak je třeba poznamenat, že uvedené termíny byly definovány pouze pro usnadnění pochopení tohoto dokumentu a neměly by být považovány za obecně schválené definice nebo za termíny, které by musely být vedeny v soulad mezi zeměmi a organizacemi.
  • Seznam zkratek (příloha II) uvádí plný název většiny obvyklých zkratek používaných v souvislosti s prevencí chemických havárií, havarijní připraveností a zásahy.
  • Vybrané odkazy (příloha III) podávají přehled některých důležitých mezinárodních dokumentů, které se týkají chemických havárií, jejich prevence, havarijní připravenosti a zásahů, včetně informace o jejich dostupnosti. Rovněž je uvedeno spojení (včetně webových adres) na řadu mezinárodních organizací, které se zabývají stejnou tématikou jako Základní principy.
  • Základní informace (příloha IV) stručně popisuje průběh a účastníky vytváření Základních principů a poskytuje krátký přehled o OECD.
  • Shrnutí „Zlatých pravidel“ (příloha V) vytyčuje hlavní body Zlatých pravidel (tj. zvýrazněný text). Úplná Zlatá pravidla je možné nalézt za Úvodem.

Všimněte si, prosím

OECD zamýšlí Základní principy pravidelně přezkoumávat a revidovat. OECD proto vítá připomínky k formě i obsahu tohoto dokumentu. Máte-li jakékoliv poznámky nebo návrhy, spojte se, prosím, se sekretariátem OECD: OECD Environment Directorate (Environment, Health and Safety Division 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 France, Fax: (33) 1 45 24 16 75, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Směrnice pro indikátory bezpečného provozu-prevence

Směrnice pro indikátory bezpečného provozu-prevence

Datum publikace: 21.02.2005 Zdroj: BOZPinfo.cz

Směrnice byla vypracována jako součást Programu pro chemické havárie OECD, pod záštitou Pracovní skupiny pro chemické havárie (WGCA), a byla vydána v rámci mezinárodního programu pro správné nakládání s chemickými látkami (IOMC). Cílem je vyhledat zpětnou vazbu u odborné veřejnosti, která má autorům pomoci s revizí směrnice a její následnou aktualizací. Směrnici OECD pro indikátory bezpečného provozu - prevence si můžete přečíst ve formátu PDF kliknutím na příslušný odkaz pod článkem po přesměrování na příslušnou webovou stránku.

Další akce pro chemiky a nejen pro ně:

Akce v roce 2016:

15. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Zdravotní záchranářství,
3. –  4. 2. 2016, Aula VŠB – TU, Ostrava

42. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav,
9. – 10. 3. 2016, hotel Pyramida, Praha

TVIP – Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (konference APROCHEM, symposium Odpadové fórum, konference Průmyslová ekologie),
15. – 18. 3. 2016, hotel Centro, Hustopeče u Brna

XVI. ročník mezinárodní konference BOZP 2016,
13. – 14. 4. 2016, hotel Sepetná, Ostravice

4. mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT,
25. - 27. 4. 2016, hotel Galant, Mikulov

REACH konference,
16. – 17. 5. 2016, Konferenční centrum Floret, Průhonice

15th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion,
5. – 8. 6. 2016, Freiburg, Spolková republika Německo

22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016;
19th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction PRES 2016;
28. – 31. 8. 2016, hotel Clarion, Praha

68. sjezd českých a slovenských chemických společností,
4. – 7. 9. 2016, Novotného lávka 5, Praha 1

7th International Conference on Safety and Environment in Process and Power Industry CISAP 7,
25. – 28. 9., 2016, Ischia, Italy

European Safety and Reliability Conference ESREL 2016,
25. – 29. 9. 2016, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland

         

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

Google Plus - Výzkumný Ústav Bezpečnosti Práce FaceBook - vubp.cz